[Mitr Phol] Prototype box

โปรเจคทำกล่องสำหรับใส่และปกป้องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากสภาพแวดล้อม รวมถึงการขนส่ง แต่ยังสามารถเชื่อมต่อกับอุปรกณ์ภายนอกอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย

Muay

“I put my heart and soul into my work, and I have lost my mind in the process”