Hexagon Magnetic Board

สิ่งที่เราอยากทำ อยากพัฒนาตัวเองมีเป็นร้อย แต่เวลากับมาบีบ จนทุกอย่างที่เราวางแผนไว้ ไม่เป็นตามแผน เราต้องเลือกว่าเราจะทำอะไรและจะไม่ทำอะไร