เพราะโลกนี้
เต็มไปด้วย นักคิด ที่ไม่ค่อยได้ลงมือทำ
และ นักทำ ที่ไม่ค่อยได้กลับมาคิด

ภาระกิจของเราคือการสร้างสถานี
สำหรับ Makers ยุคใหม่
ที่คิดเป็น ทำเป็น

เริ่มต้นด้วยแนวคิดที่ใช่!

ไม่มีสิ่งใดยั่งยืนได้โดยปราศจากแนวคิดที่ยั่งยืน
เราเชื่อมั่นอย่างมากในวิธีคิดแห่งนักสร้าง หรือ Maker Mentality
ว่านี่แหละ คือวิธีที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้

การมองตัวเองในฐานะบุคคลที่สาม และสามารถตรวจสอบ ความคิด ความรู้สึก และอารมณ์ของตัวเองได้

การตระหนักรู้ว่า เราสามารถเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง และมีผลกระทบต่อโลกรอบตัวเราได้

การเข้าใจ รู้สึกร่วมกับผู้อื่น ยอมรับความแตกต่างและให้เกียรติกัน 

การคิดโดยค้นหาและอ้างอิงข้อเท็จจริงพื้นฐานแรกสุดที่ไม่อาจแยกย่อยได้อีก

การเป็นนักแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ไม่ใช่แค่นักวิพากษ์

ความเข้าใจภาพรวมของระบบ และความสามารถในการเชื่อมโยงความคิดต่างๆเข้าด้วยกัน

ความคิดจิตใจที่สามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ไปตลอดชีวิต

สำรวจและรู้จักการตั้งคำถามในเชิงสร้างสรรค์

จิตเหลือเฟือ ความกระตือรือร้นที่จะแบ่งปัน ทั้งทักษะ แนวคิด และทรัพยากร

ความสามารถรับฟังผู้อื่นจนเข้าใจ ก่อนที่สื่อสารและถ่ายทอดความคิดความเข้าใจของตนเอง  

เราเชื่อว่าการลงมือทำอะไรบางอย่างด้วยตนเอง เป็นวิธีที่ดีในการเรียนรู้ มันเปิดโอกาสให้เรา (ถ้าเราเลือกที่จะ) ตั้งคำถาม ค้นคว้า ทดลอง ล้มเหลว และเรียนรู้จากความผิดพลาดของเราเอง การสรรสร้างทำให้เราได้ฝึกฝนตนเองในด้านทักษะในการใช้เครื่องมือ และความเข้าใจถึงขั้นตอนและกรรมวิธีต่างๆ ซึ่งจำเป็นมากต่อการต่อยอดทางความคิด และที่สำคัญที่สุด การสร้างจะฝึกฝนตัวเราให้มีคุณสมบัติที่ดีขึ้น มีสมาธิ ความอดทน วินัย ความรับผิดชอบ และได้รับความภาคภูมิใจที่ได้ลงมือทำอะไรจนสำเร็จ

แต่เรารู้ดีว่าวิธีคิดมันสอนกันยาก MakerStation จึงตั้งใจที่จะสร้างสถานที่ที่เหล่าMaker และ ว่าที่Makerทั้งหลาย สามารถเข้ามาซึมซับวิธีคิดและฝึกฝนทักษะที่จำเป็น ไม่ใช่แค่ที่ที่มีเครื่องมือครบครัน แต่เป็นที่ที่เต็มไปด้วยผู้คนที่มี MakerMentality ที่พร้อมจะแบ่งปัน ความรู้และประสบการณ์ให้กันและกัน

คุณเริ่มต้นได้ที่นี่ !

ถ้าคุณคิดว่า คุณก็เป็นหนึ่งในนักสร้างสรรค์ที่สามารถมารวมพลังเปลี่ยนแปลงโลกไปพร้อมกับเรา เราอยากเชิญคุณมาพบปะพูดคุยกัน คุณอาจเริ่มจากการติดตามเรื่องราวการเดินทางของเรา ผ่านทางเว็บไซต์นี้ หรือ ติดตามเราทาง Social Media และเราก็จะยินดีเป็นอย่างมากหากจะนัดหมายเพื่อเข้ามาพูดคุยกับเราที่ Space ของเรา แล้วพบกันนะครับ